Polityka prywatności – PrimoPsyche

Polityka prywatności

W poniższym zestawieniu znajdują się wszelkie potrzebne informacje o danych osobowych przetwarzanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i psychologicznych, a także w związku ze zgodami, których udzielono w sprawie określonych działań marketingowych.

Kto jest administratorem moich danych? Jeśli korzystasz z naszych usług, administratorem Twoich danych jest PrimoPsyche Aleksandra Turewicz-Nowacka z siedzibą w Warszawie (00-743), ul. Ludwika Nabielaka 15/1a (dalej jako „PrimoPsyche”). Udzielenie zgód marketingowych nie wpływa na powyższe.
Do kogo kierować pytania związane z przetwarzaniem moich danych osobowych przez PrimoPsyche? W każdej chwili można skontaktować się z naszym Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@primopsyche.pl.
W jaki sposób PrimoPsyche pozyskuje moje dane osobowe? Dane te pochodzą z formularza rejestracyjnego, który należy uzupełnić przy pierwszej wizycie; niektóre z nich przekazywane są podczas rozmowy telefonicznej. Jeżeli korzystasz z usług PrimoPsyche w ramach abonamentu medycznego Allianz, Medicover Twoje dane są nam udostępniane przez ubezpieczyciela, w ramach określonych umów.
Jakiego typu dane przetwarza poradnia PrimoPsyche? a) Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym lub korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego Ci przez Allianz, Medicover, są to: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

b) W związku z usługami psychologicznymi, psychiatrycznymi i terapeutycznymi, PrimoPyche tworzy dokumentację medyczną niezbędną dla prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych. Zawarte są w niej informacje dotyczące całego procesu leczenia, w tym Twojego stanu zdrowia, a jeżeli jest to konieczne – także szczególne kategorie danych osobowych.

Dostęp do Twojej dokumentacji mają tylko osoby upoważnione.

W przypadku udzielenia przez Ciebie stosownych zgód, możemy przetwarzać Twoje dane: a) w celu ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia,

b) aby potwierdzić rezerwację bądź odwołanie wizyty, a także, by poinformować szczegółach, które jej dotyczą – o jej przebiegu, receptach ect.,

c) na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, takich jak wystawianie rachunków,

d) w zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia usług psychiatrycznych. (Lekarze mają obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej),

e) ponieważ dbamy o prawa pacjenta, np. archiwizujemy upoważnienia do udzielania informacji o Twoim stanie zdrowia, których udzielasz,

f) w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług kierujemy do Ciebie ankiety, które pozwalają nam określić, co możemy poprawić. W każdej chwili możesz zrezygnować z ich otrzymywania,

g) w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Komu PrimoPsyche przekazuje moje dane? Jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna dbamy o poufność  danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie:

a) placówkom leczniczym, które współpracują z PrimoPsyche w celu zapewnienia leczenia psychiatrycznego,

b) dostawcom usług, z których korzysta PrimoPsyche w celu udzielania świadczeń takim jak: dostawcy usług teleinformatycznych, poczta i firmy kurierskie,

c) firmom, które współpracują z PrimoPsyche w zakresie usług prawnych i doradczych, a także podczas dochodzenia należnych roszczeń (kancelarie prawne, firmy windykacyjne),

d) osobom upoważnionym – w ramach realizacji praw pacjenta.

Jak długo przetwarzane będą moje dane osobowe? PrimoPsyche ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej naszych pacjentów przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy jedynie przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane przetwarzane w związku ze zgodą na działanie w celach marketingowych przetwarzamy do czasu jej cofnięcia.

Po upływie okresu, w którym mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, są one usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy muszę podawać moje dane osobowe? Jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna jesteśmy zobowiązani do prowadzenia określonej dokumentacji, stąd odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości rezerwacji wizyty i udzielenia świadczenia zdrowotnego lub/i wystawienia faktury czy rachunku.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednak odmowa w tym zakresie uniemożliwi wysłanie przez nas potwierdzenia zarezerwowanej wizyty, a także jej odwołanie poprzez SMS.

Wyrażenie zgody na działania marketingowe jest dobrowolne i nie skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług przez PrimoPsyche.

Co jeszcze? Masz prawo:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

d) do złożenia wobec PrimoPsyche sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

e) wycofania zgody

Wycofanie zgody nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania przed jej złożeniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami: daneosobowe@primopsyche.pl

Przypominamy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

PrimoPsyche