Diagnoza psychologiczna – PrimoPsyche

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.
Celem diagnozy jest określenie: 

 • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka
 • osobowości
 • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
 • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych

Na diagnozę składają się:

 • wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz  na temat środowiska, w którym klient się wychowywał i tego, w którym funkcjonuje obecnie)
 • czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli
 • karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane
 • bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym
 • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych
  i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka

W naszej poradni diagnozę dziecka prowadzi psycholog – diagnosta. Bardzo często kilku dodatkowych specjalistów (pedagog, psychoterapeuta, logopeda) jest włączonych do diagnozy, w celu zapewnienia jej jak największej rzetelności i przygotowania optymalnego planu pracy z dzieckiem i jego rodziną.
Po diagnozie następuje omówienie jej wyników, podczas którego klient otrzymuje informację na temat problemów w codziennym funkcjonowaniu oraz na temat swoich zasobów – mocnych stron, na których może się oprzeć w procesie terapii. Diagnosta proponuje również odpowiednie formy pomocy terapeutycznej.
W przypadku młodszych dzieci na omówienie diagnozy zapraszani są rodzice. W przypadku młodzieży omówienie następuje zarówno z zainteresowanymi, jak i z ich rodzicami. Chęć przeprowadzenia diagnozy należy potwierdzić podpisując zgodę na badanie diagnostyczne – wymagana jest zgoda zarówno rodzica, jak i nastolatka.
Czas trwania całej diagnozy psychologicznej to, na ogół, ok. 120-150 minut.

  ZADZWOŃ DO NAS

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Specjaliści

  • Katarzyna Matusiak
   Psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnego wspomagania, terapeuta pedagogiczny
   24 marca, 2022
  PrimoPsyche